Del Skriv ut Legg til bokmerke

Lensmann Søren Richardsen Musland-Myklebust

Mann 1690 - 1769  (79 år)


 

1 2 Neste»     » Lysbildefremvisning

Ao: 1746 d: 10 og 11te: Novembr: Almindelig Høste- Skatte og Sageting paa gaarden Møchlebust for Qvindherrets Skibbredes Almue

Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Statsarkivet i Bergen og Ættehistorisk Institutt
Tingbok nr. I. A. 35 1741-1746 for Sunnhordland
Året 1746
http://xml.arkivverket.no/tingboker/tb12001746sh.htm
(2015-01-21)

Ao: 1746  d: 10 og 11te: Novembr:  blev holden Almindelig Høste- Skatte og Sageting paa gaarden Møchlebust for Qvindherrets Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig  Niels Kaldestad, Torckell Oenerim, Berge Røsland, Thoer Grødstøell, Johannes Rørvig, Maans Røsland, Hans Tuftte, og Giert Kierland, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.

Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm:  ¼ huud  ½ g:skind udj gaarden Fugleberg till Rasmus Jensen  dat: 16 April 1746.

Publiceret Hr: Frimands udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm:  ½ huud i gaarden Liustvet till Ole Albertsen  dat: 3 Novbr: 1745.

Publiceret Hr: Frimands udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm:  1 huud udj gaarden øfre Sandvigen til Joen Tøres:  dat: 16 Maij 1746.

Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm:  1 huud i Røsseland till Ole Christophers:  dat: 26 Janv: 1746.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Abel Helvigen, hvor Encken Karj Torgiersdatter tilige med Creditorerne og hindes 5 børn er udlagt i gaarden Helvigen 2 Løb: 2 pd: 13 Mrk: Sm:  dat: 15 Junij 1746.

Fogden hafde till dette Ting med Skrifttlig warsell ladet indstefne opsidderne paa gaarden Onerim, Deris Mai:t tilhørig, og Bergens Lectorat Allernaadigst Beneficeret, Neml:  Jacob Ols:  Ølfver Ols:  Halfvor Brynils:  Torckell Niels:  og Ole Niels:  at lide Dom til Straf for u-Loflig Skoughugst udj deris paaboende gaards Skoug, og der om at anhøre vidnerne, Lænsmanden Søfren Møcklebust, Lænsmanden paa Rosenthals godz  Lars Mæehl, og ligeledes Lænsmanden Anders Hillestad af Rosenthals gods, hvilcke alle ere indstefnte under faldz maall at møde, deris Eedelige forcklaring i Sagen at aflegge, og tillige med de indstefnte opsiddere at svare til de qvæstioner som dennem kunde blive foresadt,  {hvor till} hvilcket dend Beneficerede Eier Hr: Assessor og Lector Londemand er indstefnt at anhøre  og ellers at vere til Vedermæhle udj Sagen, saa dend han/n/em kunde paagielde med videre, alt det i Rettelagde Stefnemaals formeld  dat: 20 Aug: 1746  saa Lydende.

  Stefnevidnerne Johannes Eericks: Døsseland (Røsseland?) og Isack Døsland hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve forckyndet forestaaende Stefnemaall for Assessor Londemand for 5 uger siden, at Regne fra forckyn-

1746: 261b

delses dato d: 4 Octobr: til d: 8 Novbr: nest afvigt, og der nest sagde at de Mundtlig betydede ham at Tinget skulle Staae som i dag og i Morgen.

Eragtet.

Stefnevidnerne har vel forcklaret at de har Mundtlig betydet Hr: Assessor Lundemand at Tinget skulle Staae som i dag og i Morgen, men som de icke har kundet Rigtig udsagt og forcklaret hvad dato Tinget skulle holdes, saa kand icke Retten antage vidnerne til forhør, førend vedkom/m/ende lovlig indvarsles.

Fogden declarerede at hand aqviecerer med Rettens Eragtning  og begierede der for at hans i Rettelagde Stefnemaall maatte ham tilbage lefveres til lovlig stefnemaals udstedelse.

Fogden fremckaldede for Retten SagEierne til de her i Skibredet befindende 2de Sauger, Helvigens og Unerims Sager, at beEedige deris giorde angivelse, over de paa sam/m/e Sauger dette aar Skaarne bord; og af hvad skouge det skaarne Tøm/m/er er kom/m/en, samt hvad qvantum bord enhver Sort Tøm/m/er har udbragt;

Saug Eierne Jacob Unereim, og Ølfver Ols: ibid: paa Eegne og de øfrige Saug Eieris vegne, svarede til Fogdens paastand, i allemaader det sam/m/e som Saug Eierne i Strandebarms Skibrede, hvor om fogden var Tings vidne begierende.

Fogden i Rettelagde Mandtalet paa wrag og strandet gods, hvor af Almuen svarede  intet dette aar er falden, ej eller!! (heller) mere af det øfrige, end dito udstede Tingsvidne indeholder.     Restands: beløber 65 rdr: 3 Mrk: 9 s:

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747.  Ølver Olsen Onerim, Hagtor Kaldestad, Joen Røsseland, Ole Christophers: ibid:   gamle   Hans Sunde, Johans ibid:  Ole Bielland og Ole Ols: ibid:

John Johans: Tvedt ved sin Søn Johannes Joensen, lod fremsette sin Myndtling Britha Olsdatters arvelod 19 rdr: 2 Mrk: 13 s:  som hand ville opbyde, og lade forsegle.  hvor da anmeldte sig Hagtor Joens: Kaldestad at ville antage Pengerne  og der for sette til underpant gaarden Kaldestad, hvor fore Pengerne blev u-forseglet.

Almuen har faaet betaling for Ting skydsen, 4 s: Milen  saa mange som har ført til og fra Tingene dette aar.     aftaget paa Møcklebust  der af skatterne, Ledingen, og Landskylden  er opsiderne godtgiort.     Odelskats Mandtalet befandtes eftter Almuens tilstaaelse Rigtig.Eier av original/KildeDigitalarkivet
Linket tilLensmann Søren Richardsen Musland-Myklebust; Johannes Jonsen Tveit; Jon Johannesen Tveit; Ølver Olsen Undarheim

1 2 Neste»     » Lysbildefremvisning