Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 76» Neste»     » Lysbildefremvisning

Sunnhordland Tingbok 1 1648-1649 Den 23. Octobris 1649

http://xml.arkivverket.no/tingboker/SHLTGB1.htm
(2015-10-10)

Den 23. Octobris Holtis Høsteting paa Sunde udj Quindheritschibred, Nerwerendis Kongl. Maytz. Foget, Erlig och Welagt mand, Iffuer Knutzen, Carsten Dürhus Sorenschriffuer, och effterne. Sornmend, Iacob Sunde Lensmand.

Johans Rosseland, Ingemaar Traauig, Johans ibm. Torgier Røruig, Jens Nattrestad, Torgier Hielmeland, Hellie Onderim, Lauritz Stuland, Torbiørn Omuig, Jens Seglim, Gotschalck Tued, Knud Gudall, Anders Bringedal,

Kongl. Maytz. Foget, Fodrit i Rette Niels Nattrestad och Knud Guddallen, och thilspurde dennem huad dennem war witterligt om det Horss som bleff funden dod ind udj Omuigdallen, Welb.

84b Axell Mouat tilhørig, Huortil de suarede, at Lauritz Knutzen paa Selberg, kom thil dennem en Mogen och bad dennem gaa med sig och besee den da den tiid de kom neder thil Storuig, da laa den offuen for Bøegaarden, med den ene frammerfod i Gaarden, da war den Hugen paa de høyere side, vngefer som It halff spand lang, med en Øxe, mend huem det haffde giort widste de iche,

Noch frembkom Erick Tued och berette, at dagen nest thil forn førend den bleff funden død, da kiørde? tho smaa Børn aff hans den aff hans Bøe och neder paa Storeomuig bøe, det samme proffuit Lensmanden Jacob Sunde, aff haffue hørt aff Joen Fiechere,

Lauritz Hiertagger och Baard Fieldland, haffde lade steffne, Ingemar Traauig, for hand schal haffue kast hans Eng ihob med hans Grande, Wanseet det war udmarckssteenit, Bleff henuist thil Aasteeden, at der kunde forfaris, om saa var eller ey, huor da schal kiendis derudj huis Ret er,

Joen Myre paa Løfaldstrand, war steffendt for hand iche møtte paa Waabentinget med hans werie, bleff thilkiendt at bøde, effter V. B. 12. Capt. 2 mrk. Sølff, och for hans thuende Werier 2 mrk. Sølff, och dog forschaffe sig werie, Welb. Axell Mouat følger Sagen,


Eier/kildeDigitalarkivet
Linket tilGotskalk Endresen Tveit

» Vis alle     «Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 76» Neste»     » Lysbildefremvisning